Strona Główna Strona Główna
PRACA W WKU
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

samodzielny referent

do spraw: obsługi logistycznej i organizacyjnej

Miejsce wykonywania pracy:

Tychy

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w TYCHACH
UL. CYGANERII 51, 43-100 TYCHY

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w przeważającej części dnia w pozycji siedzącej w siedzibie WKU.
Praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.
Częste wyjazdy służbowe. Odpowiedzialność materialna. Wysiłek fizyczny.
Siedziba pracodawcy usytuowana jest na 4. pietrze.
Istnieje możliwość korzystania z windy lub schodów.
Brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń technicznych i sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia logistycznego, finansowego i medycznego WKU , w tym : prowadzenie dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej, materiałowej oraz sprawozdawczej we współdziałaniu z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzętu wojskowego, utrzymanie nieruchomości i gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym.
 • Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i zabezpieczeniem podstawowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego występującego na wyposażeniu WKU, a także prowadzenie obowiązującej ewidencji w tym zakresie.
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia
 • Planowanie i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód i strat w mieniu wojskowym oraz zapewnienie ich likwidacji.
 • Opracowywanie Planu rzeczowo - finansowego dla WKU oraz zgłaszanie potrzeb do Planu zakupów
 • Porównywanie stanu ewidencyjnego sprzętu i środków materiałowych będących na ewidencji WKU z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym
 • Utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynku oraz terenu WKU za pośrednictwem komórki wewnętrznej Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 • Dostarczanie do Pionu Głównego Księgowego dokumentów stanowiących podstawę wypłaty świadczeń pieniężnych za podróże służbowe
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska
 • Współpraca z właściwą komórką wewnętrzną Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie organizacji gromadzenia, przechowywania i przekazywania odpadów.
 • Współudział w opracowywaniu i bieżącej aktualizacji dokumentacji w zakresie osiągania gotowości do podjęcia działań przez WKU.
 • Rotowanie i uzupełnianie środków znajdujących się w Punkcie Przyjęcia i Wyposażenia WKU.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Word i Excel)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Tychach
  ul. Cyganerii 51
  43-100 Tychy

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach ul. Cyganerii 51, 43-100 Tychy, tel. 261-124-750
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 261-124-762
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osobie zatrudnionej na wskazanym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: "Nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA" wraz z numerem ogłoszenia z BIP KPRM (31646).
Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta prowadzony jest w 3 etapach:
etap 1 - weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym;
etap 2 - test wiedzy merytorycznej;
etap 3 - rozmowa kwalifikacyjna
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w aplikacji adres e-mail.
Kandydat, który nie zakwalifikował się do dalszego etapu naboru może odebrać osobiście dokumenty aplikacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyniku naboru w BIP KPRM. Odbiór następuje wyłącznie na podstawie uprzednio złożonego w tej sprawie wniosku.
Po zakończeniu naboru nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje o zatrudnieniu można uzyskać pod nr tel. : 261-124-752 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.