Strona Główna Strona Główna
PRACA W WKU
 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 25536 z dnia 13.04.2018 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

do spraw: zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych


Miejsce wykonywania pracy:

Tychy

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
ul. Cyganerii 51
43-100 Tychy

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w przeważającej części dnia w pozycji siedzącej w siedzibie WKU. Sporadyczne wyjazdy w teren.
Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń w jednostce.
Praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin.
Siedziba pracodawcy usytuowana jest na 4. pietrze.
Istnieje możliwość korzystania z windy lub schodów.
Brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń technicznych i sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów/sieci teleinformatycznych.
 • Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu łączności i informatyki.
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową, remontami i modernizacja sprzętu łączności i teleinformatycznego.
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w stałej gotowości systemu łączności i informatyki przeznaczonego do alarmowania, powiadamiania i ostrzegania.
 • Zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego bieżących potrzeb w zakresie realizacji remontów i napraw sprzętu teleinformatycznego.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu łączności i informatyki.
 • Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu łączności i informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez WKU.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość programów graficznych i multimedialnych.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Znajomość środowiska Microsoft Office.
 • Znajomość systemów teleinformatycznych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z obsługą sprzętu teleinformatycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
  ul. Cyganerii 51
  43-100 Tychy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osobie zatrudnionej na wskazanym stanowisku może zostać nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Oferowane wynagrodzenie wynosi 2 572,41 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (od 5% do 20%).
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: "Nabór na stanowisko młodszego informatyka" wraz z numerem ogłoszenia z BIP KPRM.
Nabór na stanowisko młodszego informatyka prowadzony jest w 3 etapach:
etap 1 - weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym;
etap 2 - test wiedzy merytorycznej;
etap 3 - rozmowa kwalifikacyjna
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w aplikacji adres e-mail.
Kandydat, który nie zakwalifikował się do dalszego etapu naboru może odebrać osobiście dokumenty aplikacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyniku naboru w BIP KPRM. Odbiór następuje wyłącznie na podstawie uprzednio złożonego w tej sprawie wniosku.
Po zakończeniu naboru nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje o zatrudnieniu można uzyskać pod nr tel. : 261-124-752 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.