Strona Główna Strona Główna
Uposażenie
 


UPOSAŻENIE ZASADNICZE I DODATKI DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Podstawowym źródłem dochodów żołnierzy zawodowych jest otrzymywane co miesiąc uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym. Ogół żołnierzy zawodowych (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) otrzymuje uposażenie zasadnicze, którego wysokość w głównej mierze zależy od stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.

Średnie uposażenia miesięczne (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę) wynoszą dla:

a. szeregowego -2 800 zł
b. starszego szeregowego - 2 850 zł
c. kaprala – 3 240 zł
d. podporucznika - 4 100 zł
e. porucznika - od 4 150 zł do 4 210 zł
f. kapitana - od 4 330 do 4 500 zł

 

Wszyscy żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatku za długoletnią służbę wojskową. Dodatek ten przysługuje po 3 latach pełnienia czynnej służby wojskowej, w wysokości 3% kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego oraz wzrasta:
- do 15 roku służby - co 3 lata, o kolejne 3%,
- od 15 do 30 roku służby - co 5 lat, o kolejne 5 %.
Maksymalna wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, przysługująca żołnierzowi po 30 latach pełnienia czynnej służby wojskowej, wynosi 30% kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

INNE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym:

 

 

 

 1. gratyfikacje urlopowe,
 2. dodatkowe uposażenie roczne,
 3. należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,
 4. nagrody jubileuszowe, 
 5. należności za podróże i przeniesienia służbowe,
 6. zasiłek na zagospodarowanie,
 7. dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego,
 8. nagrody i zapomogi,
 9. należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,
 10. w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, przysługują:

  - zasiłek pogrzebowy;
  - odprawa pośmiertna;
  - pokrycie kosztów pogrzebu.

ZAKWATEROWANIE - Podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są:

 • wspólne kwatery stałe na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE);
 • kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE).
 • W przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:
 • w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE);
 • w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej z rodziną (ODPŁATNIE).


UMUNDUROWANIE
- Szeregowym zawodowym i podoficerom zawodowym przysługuje umundurowanie i wyekwipowanie według norm i należności przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

WYŻYWIENIE
- Żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w korpusie szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów żywienia kadry lub kasyn wojskowych.