Strona Główna Strona Główna
Uposażenie
 

1. UPOSAŻENIE - żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.

a) uposażenie zasadnicze wg grupy zaszeregowania od 0 do 20 (np.: uposażenie zasadnicze szeregowego zawodowego to 3 200 zł brutto);

b) dodatki do uposażenia (np. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne).

 

Stawki uposażenia obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

Grupy uposażeń żołnierzy zawodowych:

2. ZAKWATEROWANIE - podstawowym zakwaterowaniem żołnierzy zawodowych są:

a) wspólne kwatery stałe na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny   (BEZPŁATNIE);

b) kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE).

W przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:

- w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE);
- w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej z rodziną (ODPŁATNIE).

3. UMUNDUROWANIE – żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie, uzbrojenie oraz, w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności. Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie na własność, do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

 

4. WYŻYWIENIE - żołnierze zawodowi żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów żywienia kadry.

 

5. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

a) zasiłki na zagospodarowanie;

b) dodatkowe uposażenie roczne;

c) nagrody uznaniowe i zapomogi;

d) nagrody jubileuszowe;

e) należności za podróże i przeniesienia służbowe;

f) gratyfikacje urlopowe;

g) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;

h) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

i) dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;

j) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;

k) zasiłek pogrzebowy i odprawa pośmiertna – w przypadku śmierci żołnierza zawodowego.

 

6. DODATKI DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

a) dodatek specjalny;

b) dodatek służbowy;

c) dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

- 3% po trzech latach służby wojskowej;

- 6% po sześciu latach służby wojskowej;

- 9% po dziewięciu latach służby wojskowej;

- 12% po dwunastu latach służby wojskowej;

- 15% po piętnastu latach służby wojskowej (dodatek ten zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po trzydziestu pięciu latach służby wojskowej.

d) dodatek motywacyjny;

e) dodatek funkcyjny.