Strona Główna Strona Główna
Rekrutacja do sł. przygotowawczej
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) Odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;

2)  Odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane kwalifikacje;


W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, potwierdzające pobieranie nauki.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:
- wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej

Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana rozkazem wojskowego komendanta uzupełnień.  Postępowanie prowadzone jest w oparciu 
o postanowienia  regulaminu  postępowania rekrutacyjnego wprowadzonego do użytku służbowego rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:
- analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
- rozmowę kwalifikacyjną.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY
,
a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i złożonych dokumentów;
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej; 
- potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej zostaje utrwalony na wypełnianym przez ochotnika kwestionariuszu.