Strona Główna Strona Główna
RODO
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), informuję, że:

 I        ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH w Wojskowej Komendzie Uzupełnień jest: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach z siedzibą przy ul. Cyganerii 51, 43-100 Tychy

 II        INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH w Wojskowej Komendzie Uzupełnień jest osoba pod nr tel.

261-124-762, e-mail: wkutychy@ron.mil.pl


 III        PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 

IV        ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie są przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 V        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa


 VI        PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1.   dostępu do treści swoich danych osobowych;

2.   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.   usunięcia swoich danych osobowych;

4.   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5.   przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 VII        PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1.   Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.   Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 VIII        PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 IX        INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.   W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

 

 X        ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.